Vragen

Wat zijn de kenmerken van mediation?

De kenmerken zijn:

Partijen zitten vrijwillig aan tafel.

Partijen werken actief mee aan het vinden van een oplossing.

Partijen bepalen samen de oplossing.

Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding.

De mediator kan partijen ook apart spreken.

Partijen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend.

Wie nemen er deel aan de mediation?

Naast de mediator zijn in principe alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. Mediation functioneert optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.

Is mediation mogelijk bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is?

Het is ingewikkelder, maar mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten wel bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.

Hoe lang duurt een mediation?

De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende. Meestal zijn twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen.

Wat kost een mediation?

Het uurtarief bedraagt  € 180,- (incl. BTW) voor particulieren en € 200,- voor organisaties (excl. BTW ). Reis- en administratiekosten alsmede kosten van een vergaderlocatie worden daarbij opgeteld.

Afhankelijk van draagkracht of aard en omvang van de zaak kan hiervan worden afgeweken.

In de mediation betaalt iedere partij in principe de helft van de kosten. Ook komt het voor dat de werkgever, Overheid, Arbodienst of verzekeraar de kosten voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

Wie ziet er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen?

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat partijen in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de mediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming van de afspraken eisen via de rechter.

Is het voorstel voor mediation niet een zwaktebod?

Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat uw wens bestaat om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen. Een mediationpoging verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat.

Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.

Kun je verplicht worden om aan een mediationtraject deel te nemen?

Neen, deelname aan een mediation gebeurt vrijwillig.

Is uw conflict geschikt voor Mediation?

Belangrijk hierbij is of u het conflict wilt oplossen. Onderstaande stellingen kunnen helpen een duidelijk beeld te scheppen.

 • U heeft het gevoel dat het geschil steeds verder escaleert en dat u er dan in onderling overleg niet meer uitkomt.
 • U heeft geen behoefte aan een (principiële) uitspraak van de rechter.
 • Het geschil speelt al geruime tijd.
 • U heeft behoefte aan een snelle en efficiënte oplossing van het geschil.
 • U ziet wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing.
 • U heeft het idee dat niet alle kanten van het verhaal voldoende aan bod zijn gekomen.
 • U wilt graag een oplossing op maat waar u zelf invloed op hebt.
 • Mediation kan in uw geval wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.
 • U kunt niet meer goed communiceren met de andere partij.
 • U wilt graag een oplossing bereiken die ook voor toekomstige situaties bruikbaar is.
 • U denkt dat met mediation ook andere geschillen die u heeft met de wederpartij kunnen worden opgelost.
 • Ook in de toekomst zal er regelmatig contact zijn tussen u en de andere partij en is een goede relatie van belang.
 • Er is nog geen eerdere bemiddelingspoging ondernomen.

Als u zich herkent in meerdere van bovengenoemde stellingen, neem dan contact met ons op.